ලංගමට නවතම චීන King – Long සුඛෝපභෝගී බස් රථ 37ක්

King Long is the national bus manufacturer of China. Over the past ten years, King Long has sold over 400,000 vehicles internationally and served various business fields; such as passenger transport, tourism and group transport. King Long has embraced a culture of innovation and technical maturity which has enabled King Long to gain a strong reputation in Europe and Australia besides the Asian Region.

No Comments
King Long Bus

ශ්‍රි ලංකා ගමනා ගමන මණ්ඩලය වෙත සුඛෝපභෝගී බස් රථ 37ක් කල්බදු ක්‍රමයට ලබාගැනිමට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබී ඇත.

මෙම බස් රථ ප්‍රසම්පාදනය සීමා සහිත සොෆ්ට්ලොජික් ඔටෝ මොබයිල් පුද්ගලික සමාගම විසින් හිමිකරගෙන තිබේ.

King Long

පොදු ප්‍රවාහන පහසුකම් පුළුල් කිරීමේ හා මගි ජනතාව වෙත වඩාත් ගුණාත්ම පොදු ප්‍රවාහන සේවයක් ලබාදීමට සමගාමීම මෙම බස් රථ කල්බදු ක්‍රමයට ලබාගැනිමට නියමිතය.

මේ සඳහා වන කැබිනට් පත්‍රිකාව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එයට කැබිනට් අනුමැතිය ලැබි ඇත.

Ada.lk රුවන් කාශ්‍යප