මධ්‍යම අදිවේගයේ 2 වන අදියරේ වැඩ දැන් තත්වය ( පින්තූර සහිත )

No Comments

2019 අගදී නිම වීමට නියමිත මධ්‍යම අදිවේගයේ මීරීගම සිට කුරුනෑගල දක්වා වැඩ වල ප්‍රගතිය එම ව්‍යාපෘතිය මගින් මෙසේ සටහන් කොට තිබිනි

රංගල්ලෙපොල (Ch 57+000 km) සිට හිරිපිටිවල (Ch 62+330 km) දක්වා සහ දෙවටගෙදර (Ch 63+950 km) සිට මඩිතියවෙල (Ch 69+500 km) දක්වා සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් කටයුතු 46+800 km)දක්වා කොටසේ සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් 2019 මාර්තු අග වන විට ප්‍රගතිය.

කොන්ත්‍රාත්කරු -KDAW-NEM-E&C බද්ධ ව්‍යාපාරය