මාතර –  බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගයේ තැනින් තැන ගිලා බැසීමේ අවදානමක්. එන්ජින් සහිත දුම්රි ධාවනයට සීමා.

No Comments


මේ තත්වය නිසා මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට එන එංජිම සහිත දුම්රිය බෙලිඅත්ත දක්වා ධාවනය නොකෙරේ. ඒ වෙනුවට මාතර සිට මැදිරි කීපයක් සහිත බලවේග කට්ටල දුම්රියක් ධාවනයේ යොදවා ඇත.

මහනුවර වව්නියාව, කොළඹ ආදී දුර ප්‍රදේශවල සිට බෙලිඅත්ත බලා යන මගීන් මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට බලවේග දුම්රිය කට්ටලයක් මගින් බෙලිඅත්ත බලා රැගෙන යනු ලැබේ. බෙලිඅත්ත දුම්රිය ස්ථානයේ සිට ඈත ප්‍රදේශවලට යන මගීන්ද බෙලිඅත්තේ සිට බලවේග කට්ටල දුම්රියකින් මාතර දුම්රිය ස්ථානය වෙත රැගෙන පැමිණි පසු එහිදී නැවත එංජිම සහිත දුම්රියකට නැගීමට මගීන්ට සිදුව තිබේ.

එංජිම සහිත දුම්රියක් ධාවනය කිරීමේදී බර වැඩිවීම හේතුවෙන් ගිලා බැසීමේ අවදානම වැඩි විය හැකි බැවින් ඒ වෙනුවට බලවේග කට්ටල දුම්රියක් ධාවනයේ යොදවන බව බලධාරීහු පවසති.මීට දින කීපයකට පෙර විවෘත කරන ලද මාතර – බෙලිඅත්ත නව දුම්රිය මාර්ගයේ තැනින් තැන ගිලා බැසීමේ අවදානමක් මතුව ඇතැයි වාර්තාවේ.

මේ තත්වය නිසා මාතර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට එන එංජිම සහිත දුම්රිය බෙලිඅත්ත දක්වා ධාවනය නොකෙරේ. ඒ වෙනුවට මාතර සිට මැදිරි කීපයක් සහිත බලවේග කට්ටල දුම්රියක් ධාවනයේ යොදවා ඇත.

Credits : Lankadeepa