ශ්‍රමික හිගයට විසදුමක් ලෙස තේ දළු නෙලීමට ජපානයෙන් Kawasaki මැශින් ලංකාවට.

තේ දලු නෙලීම සදහා ජපන් තාක්ෂණය යොදා නිර්මාණය කල දළු නෙලීමේ මැශින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පුද්ගලයන් 2 නෙක් අවශ්‍ය වන අතර වැඩි තේ දලු ප්‍රමාණයක් ඉතා කෙටි කාලයකදී නෙලා ගැනීමේ හැකියාව මෙයින් ලැබේ. වර්තමානය වන විට උද්ගත වී ඇති ශ්‍රමික හිගයට මෙය කදිම විසදුමක් විය හැක.

No Comments

Two tea plucking machines are expected to be imported from Japanese Kawasaki Heavy Industries Ltd in order to cover up the shortage of estate workers, Plantations Ministry Secretary Mr. J.A.Ranjith said. And this move will vastly improve the efficiency of tea industry and production will increase rapidly while covering the shortage of estate workers. 

Each machine could be operated by two persons and would assist in plucking tea from a large expanse of tea estates, and he also stated that a test run is carrying out under the ministry to determine the effective introduction of the machines to the industry. 

Mr. Ranjith also noted that accordingly, these machines will be imported before the end of this year if the trial run proves to be successful.