මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට ප්‍රවේශ වීමට පස්යාල සිට ගිරිඋල්ලට නව මාර්ගයක්.

New Connection road of length 13.2 Km to access mirigama interchange of Central Expressway from existing Colombo – Kandy Road.

No Comments

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ -2 වන කොටසේ ඉදිකිරීම් වලට සංමගාමීව පස්යාල – ගිරිඋල්ල (AB29) මාර්ගය පුලුල් කර සංවර්ධනය කිරීමට අවශ්‍ය මූලික කටයුතු මේ වන විට සිදුකෙරෙමින් පවතී . මේ හරහා දැනට කඩවත සිට මීරිගම දක්වා වන අධිවේගී මාර්ග කොටසේ ඉදිකිරීමේදී ඇතිව තිබෙන ප්‍රමාදය හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගය භාවිතා කිරීමේදී මහජනතාවට සිදුවන අපහසුතාවයන් අවම කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

කෙසේ වෙතත් මේවන විටත් කඩවත සිට නිට්ටඔුව දක්වා මන්තීරු 4 ක මාර්ගයක් ලෙස කොළඔ- නුවර මාර්ගය සංවර්ධනය වෙමින් පවතින අතර මේ නිසා කොළඔ – නුවර මාර්ගය හා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය සම්බන්ධ කිරීමට (13Km) මෙම මාර්ග කොටස පුලුල් කර සංවර්ධනය කිරීමට යෝජනා කර ඇත. මේතුලික් කෙටි කාලයකින් ආර්ෂිතව අධිවේගී මාර්ගයට මීරිගම අන්තර්හුවමාරුව මිගින් පිවිසීමට පහසුකම් සැලසීමට බලාපොරොත්තු වේ.