කොළඹ වරාය නැගෙනහිර පර්‍යන්තය ශ්‍රී ලංකා – ජපන් – ඉන්දියා හවුල් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස සංවර්ධනයට පියවර

No Comments

මෙම සහයෝගිතා ගිවිසුම මගින් නැගෙනහිර පර්යන්තයේ හිමිකාරිත්වය 100 % ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු වන අතර පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගම නමින් නව සමාගමක් ආරම්භ කෙරෙන අතර එහි 51% ක හිමිකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාව සතුයි.

සෙසු පාර්ශවවලට මිලදී ගත හැකි කොටස් ප්‍රමාණය 49% ක් බව වරාය අධිකාරිය පවසයි.

ශ්‍රී ලංකාව, ජපානය සහ ඉන්දියාව අතර හවුල් ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කොළඹ වරායේ නැගෙනහිර පර්යන්තය වැඩි දියුණු කිරීමේ අවබෝධතා ගිවිසුම අත්සන් තැබේ.

අධිකාරිය පැවසූවේ, යෝජිත සහයෝගිතා ගිවිසුම අනුව ජාතික අවශ්‍යතා පවත්වාගැනීම හා තවදුරටත් පුළුල් කිරීමත් ජාත්‍යන්තර පාර්ශවකරුවන් සමග මනා සබඳතාවක් ස්ථාපනය කර ගැනීමත් අපේක්ෂා කරන බවයි.

මෙම සහයෝගිතා ගිවිසුම මගින් නැගෙනහිර පර්යන්තයේ හිමිකාරිත්වය 100 % ක්ම ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සතු වන බව නිවේදනයේ සඳහන් විය.

මේ යටතේ පර්යන්ත මෙහෙයුම් සමාගම නමින් නව සමාගමක් ආරම්භ කෙරෙන අතර එහි 51% ක හිමිකාරිත්වය ශ්‍රී ලංකාව සතුයි.

සෙසු පාර්ශවවලට මිලදී ගත හැකි කොටස් ප්‍රමාණය 49% ක් බව වරාය අධිකාරිය පවසයි.

මෙහිදී ජපානයෙන් ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන ණය මුදල ශ්‍රී ලංකාව මෙතෙක් ලබාගෙන ඇති හොඳම ණය කොන්දේසිවලින් සමන්විත බව වරාය අධිකාරියේ පැහැදිලි කරයි.

සීඝ්‍රයෙන් වෙනස් වන තරගකාරී ගෝලීය නැව් භාණ්ඩ වෙළෙඳාමට සරිලන ලෙස වරාය ධාරිතාව පුළුල් කිරීමත් සේවාවේ ගුණාත්මක භාවය වැඩිදියුණු කිරීමත් සිදුවිය යුතු බව වරාය අධිකාරිය වැඩිදුරටත් පවසා තිබේ.