මීතොටමුල්ල නාගරික උද්‍යානයේ රුක් රෝපනය ඇරැඹෙයි

Conversion of Meethotamulla Garbage Dump to an Urban Garden

No Comments

අක්කර 28ක් පුරාවට මිටර් 21ක් උසකට මෙම කුණු කන්ද නිර්මාණය වේ.