නොවැම්බර් මාසය වන විට ශ්‍රී ලංකා අධිවේගී මාර්ග පද්ධතියට අලුතින් 105Km ක්.

No Comments

ලබන නොවැම්බර් මාසය වනවිට ශ්‍රී ලංකාවේ අධීවේගී මාර්ග පද්ධතියට තවත් කිලෝ මීටර් 105 ක් අලුතින් එක්කෙරෙන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසනවා. දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට මත්තල දක්වා කොටසත්, කඩවත සිට කෙරවලපිටිය දක්වා අධිවේගී මාර්ගයත් මීට ඇතුළත්.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට අපරැක්ක දක්වා කොටස නුදුරු දිනකදීම විවෘත කිරීමට නියමිතව තිබෙනවා. එහි රන්න සිට මත්තල දක්වා කොටස ලබන මස අගදී සහ අපරැක්ක සහ රන්න අතර කොටස ඔක්තෝම්බර් මාසයේදීත් විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බවයි මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවේ. කඩවත සිට කෙරවළපිටිය දක්වා අධිවේගී මාර්ගය ද ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී විවෘත කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

මේ අතර මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ මීරිගම සිට කුරුණෑගල දක්වා කොටසේද සියයට 80 ක් පමණ මේවනවිට වැඩ අවසන් කර තිබෙන බවයි නෙත් නිවුස් කළ සොයා බැලීමේදී හෙළිවුණේ. එය ලබන වසරේ පෙබරවාරි මාසයේදී විවෘත කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පැවසුවා.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s