මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය දෙකකදී ඉදි කිරීමට සැලසුම්

No Comments

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයිය කඩවත සිට මීරිගම දක්වා කොටස ඉදි කිරීමේදී ගම්පහ අන්තර් හුවමාරුව, ගම්පහ උතුර සහ ගම්පහ දකුණ වශයෙන් ස්ථාන දෙකකදී ඉදි කිරීමට සැලසුම් කර ඇති බව එම ව්‍යාපෘති කාර්යාලය සදහන් කරයි.

මේ අනුව ගම්පහ උතුර හුවමාරුව, ගම්පහ – යක්කල මාර්ගයේ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයට නුදුරු ආනන්ද මාවත ආසන්නයෙන් ඇතුළුවීම සහ පිටවීම සදහා පහසුකම් සලසාලන බවත්, එය කුලුනු මතින් සියත උයන, විජයාරාම පාර හරහා කුණ්ඩිවිල ඇළ දකුණු ඉවුර අසලින් ඉහළගම වෙල් යාය ඔස්සේ කිලෝ මීටරයක දුරකින් මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයට සම්බන්ධ වීම සිදු කෙරෙන බවත් කඩවත – මීරිගම ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂිකා ශ්‍රියානි අබේවික්‍රම මහත්මිය සදහන් කළාය.

ගම්පහ උතුර හුවමාරුවෙන් පිටවීම සහ ඇතුළුවීම සිදු කෙරෙන අතර ගම්පහ දෙස සිට කොළඹ දෙසට වැඩි රථ

වාහන ප්‍රමාණයක් ගමන් ගැනීමට හැකි බැවින් ගම්පහ දකුණ පිවිසුම, කොළඹ දෙසට ගමන් ගැනීමට සහ ගම්පහ දසට පිටවීම සඳහා පමණක් වන ලෙසින් සකස් කෙරෙන බවත් ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරිය පෙන්වා දෙනු ලැබුවාය.20190907_073449.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s