මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය කුරුණෑගල – පුත්තලම A10 මාර්ගයට සම්බන්ධ වන කුරුණෑගල අන්තර් හුවමාරුව.

Central Expressway Section 2 Meerigama – Kurunegala

Broadland – Sri Lanka’s Last Major Hydroelectric Project to be commissioned by 2020.

The New Broadlands Power Plant in Kithulgala being constructed centering on the Maskeliya and Kehelgamu Oya, two main branches of the Kelani River, expects to support the power needs of the country by adding 35 megawatts of power daily to the national grid. The Broadlands Hydro Power Plant which is the last in the series of Laxapana hydro power plants has been halted for 25 years due to environmental concerns.

ලංගමට නවතම චීන King – Long සුඛෝපභෝගී බස් රථ 37ක්

King Long is the national bus manufacturer of China. Over the past ten years, King Long has sold over 400,000 vehicles internationally and served various business fields; such as passenger transport, tourism and group transport. King Long has embraced a culture of innovation and technical maturity which has enabled King Long to gain a strong reputation in Europe and Australia besides the Asian Region.

රයිගම්පුර හරිත කර්මාන්තපුරයට ප්‍රවේශය ලබාදීමට පැල්පොලට නව අධිවේගී පිවිසුමක්.

දෙස් විදෙස් වෙළඳපොළ ඉලක්ක ජය ගනිමින් දස දහසකට අධික සෘජු රැකියා ප්‍රමාණයක් රයිගම්පුර හරිත කර්මාන්තපුරය හා තාක්ෂණික සංවර්ධන අධිකලාපය මඟින් උත්පාදනය කෙරෙනු ඇතැයිද අපේක්ෂා කෙරේ. ඊට අමතරව තවත් දහස් සංඛ්‍යායාත පිරිසකට මේ හරහා වක්‍ර ආදායම් මාර්ග නිර්මාණය වනු ඇතැයිද ගණන් බලා තිබේ.

Megapolis Master Plan – Colombo City

A Megapolis is normally referred to a contiguous urban corridor covering a large urban space. It usually evolves overtime through expansion and amalgamation of individual metropolitan regions. One of the key features that facilitate the formation of a Megapolis is the strict application of planning regulations, and the orderly distribution of urban space among economic, social, recreational, business, residential, administrative and other urban activities.